བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར

Tibet-Nachrichten

Tibet-News

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༢ ཚེས། ༠༣ ཉིན་སྤེལ།

རྒྱ་གར་བ་ཚོར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ནང་པའི་རིག་གཞུང་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཡོད།

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨམ་ར་ཝ་ཏི་ནང་འཚོགས་བཞིན་པའི་ནང་པའི་དུས་སྟོན་ཐོག་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་བ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་གར་བ་ཚོས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ནན་བསྩལ་འདུག

དེ་རིང་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་དབུས་འཛུགས་ཀྱིས་ཚེས་ ༥ བར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ Andhra Predesh མངའ་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལྷན་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཁུལ་དེར་ཡོད་པའི་ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཨམ་ར་ཝ་ཏིར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་མཚན་བྱང་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བའི་ནང་པའི་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་  ༡༠༠༠ ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ནང་པའི་དུས་སྟོན་ཆེན་པོ་ཞིག་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་མང་>>>>

 

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༢ ཚེས། ༠༢ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེ་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ཕྱིར་འཐེན་གནང་འདུག

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༩ བར་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེར་བསྐྱང་རྒྱུའི་མཛད་འཆར་ཁག་ཕྱིར་འཐེན་གནང་འདུག  དེ་ལས་མང་>>>>

Indian Police Link Neo-JMB to Bihar Blast During Dalai Lama’s Visit.

Bangladeshi militants were behind a bomb-blast last month at a Buddhist pilgrimage site in northeastern Bihar state while Tibet’s spiritual leader, the Dalai Lama, was visiting the area, in a plot to avenge violence against Rohingya Muslims in Myanmar, Indian police said Friday.  Read more>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༢ ཚེས། ༠༢ ཉིན་སྤེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་དམ་དྲག་ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུཊ་དམ་དུ་གཏོང་དགོས་ཟེར།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲ་རྒྱ་དང་སྐད་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་དམ་དྲག་ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དམ་དུ་གཏོང་དགོས་ལུགས་བརྗོད་ཡོད་འདུག དེ་ལས་མང་>>>> 
 

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༢ ཚེས། ༠༢ ཉིན་སྤེལ།

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་འབར་རྫས་དང་འབྲེལ་ཡོད་མི་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས་བྱུང་བའི་འབར་རྫས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བྷང་ལ་དྷེ་ཤེའི་དྲག་སྤྱོད་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག  དེ་ལས་མང་>>>>

 

2018-02-01

Attacker Throws Homemade Bomb at Aung San Suu Kyi’s Residence in Yangon Read more >>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༣༡ ཉིན་སྤེལ།

ཨིན་ཡུལ་སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་བརྙས་བཅོས་འོག་མགོ་སྒུར་རྒྱུ་མེད་པའི་ཞུ་འབོད། དེ་ལས་མང་>>>>

2018-01-31

Tibetan Nun Dies After Years of Ill Health Following Prison Term Read more>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༣༡ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༣༠ ཉིན་སྤེལ།

སྒེར་གྱི་ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕྱོགས་ཁོ་ན་གཙོ་བཟུང་མིན་པར་དྲང་པོ་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་པའི་ལམ་སྟོན་བསྩལ་བ།  དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༣༠ ཉིན་སྤེལ།

ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་ཕོག་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ཉེ་ཆར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག དེ་ལས་མང་>>>>

2017-12-27

Tibetan Filmmaker Escapes From Tibet, Arrives in US Read more>>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༢༤ ཉིན་སྤེལ།

ཧྥ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་བཅུ་བཞིས་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་དྲང་བདེན་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཁྲིམས་བཤེར་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༢༢ ཉིན་སྤེལ།

རྒྱ་རིགས་ཚོས་ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་གཅེས་ཉར་བྱེད་དགོས་པར་ལམ་སྟོན་བསྩལ་བ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༢༢ ཉིན་སྤེལ།

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནང་བོད་ཡིག་ཚད་ལྡན་བཀོལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་བརྡ་ཁྱབ།

དེ་ལས་མང་>>>>

ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་སྒོར་དང་མ་རཱི་ཡ་རེ་ས། (Sat, 04 Dec 2021)
༄༅།། ད་ལོ་༢༠༢༡་གི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་གསར་འགོད་པ་མཱ་རཱི་ཡ་རེ་ས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་དེར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སོ་ལོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།  
>> Mehr lesen

སྔ་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན། (Sat, 04 Dec 2021)
ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
>> Mehr lesen

ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་སྒོར་དང་མ་རཱི་ཡ་རེ་ས། (Sat, 04 Dec 2021)
༄༅།། ད་ལོ་༢༠༢༡་གི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་གསར་འགོད་པ་མཱ་རཱི་ཡ་རེ་ས་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་དེར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སོ་ལོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།
>> Mehr lesen

ཀུ་ཤུ་ཚགས་པར་ལ་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ། (Fri, 03 Dec 2021)
༄༅།། ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་གཙོ་གྲས་ཀུ་ཤུ་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་གསར་འཛུགས་པ་ཇཱི་མཱི་ལེ་དང་ཀུ་ཤུ་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚོར་ཕྱི་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༡་ཉིན་འཛམ་གླིང་གི་གསར་འགྱུར་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འདིའི་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲད་ཡོད་ཅིང་། གཟེངས་རྟགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཇཱི་མཱི་ལེ་དང་ཀུ་ཤུ་ཉིན་རེའི་གསར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་གསར་འགོད་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་ཡོད་ཅེས་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་འདུག་པའི་སྐོར།...
>> Mehr lesen

ཀུ་ཤུ་ཚགས་པར་ལ་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ། (Fri, 03 Dec 2021)
ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་གཙོ་གྲས་ཀུ་ཤུ་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་གསར་འཛུགས་པ་ཇཱི་མཱི་ལེ་དང་ཀུ་ཤུ་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚོར་ཕྱི་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༡་ཉིན་འཛམ་གླིང་གི་གསར་འགྱུར་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འདིའི་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲད་ཡོད་ཅིང་།
>> Mehr lesen

འབྲུག་ཡུལ་གྱི་སེར་ཤ་འདེབས་ལས་པའི་ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས། (Fri, 03 Dec 2021)
༄༅།། ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་འབྲུག་པའི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་དང་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ཕྱིར་ཚོང་དངོས་ཟོག་གི་རྣམ་གྲངས་མང་དུ་གཏོང་བར་ཞིང་ལས་དང་འཁེལ་འཐག་གི་ལག་ཤེས་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་གཞི་ཁག་ཅིག་གཉེར་གྱི་ཡོད་ཅིང་། ཕྱི་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༣་ཉིན་ཁྲོམ་ར་དཔྱད་ཞིབ་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།  ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་འབྲུག་ཡུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ལས་གཞིའི་གྲས་ཀྱི་གཅིག་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ཞིང་པ་ཚོས་སེར་ཤ་འདེབས་ལས་བྱེད་པའི་ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བར་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག...
>> Mehr lesen

རྒྱ་གར་གྱི་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེར་ནད་དུག་གསར་པ་ཁྱབ་གདལ། (Fri, 03 Dec 2021)
༄༅།། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེར་སྐྱེས་པ་གཉིས་ལ་ངོ་བོ་མང་འགྱུར་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་པ་སྟེ།  ཨོ་མི་ཁོ་རོན་ཞེས་མིང་བཏགས་པའི་ནད་དུག་གསར་པ་དེ་འགོས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་འདུག  ཕྱི་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༣་ཉིན་རོ་ཡེ་ཊར་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།  ནད་དུག་གསར་པ་འགོས་པའི་སྐྱེས་པ་གཅིག་ནི་ལོ་ན་༦༦་ལ་སོན་པའི་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་སྤྱི་དམངས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་ཁོ་པ་རྒྱ་གར་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཟིན་ཞིང་།...
>> Mehr lesen

དགོང་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན། (Fri, 03 Dec 2021)
ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
>> Mehr lesen

སྟོན་པའི་ཞབས་རྗེས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ལུམྦི་ནི། (Fri, 03 Dec 2021)
སྟོན་པའི་ཞབས་རྗེས་ཞེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པ་ཁག་ཅིག་བཟོས་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་ལེའུ་བཞི་བ་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་ལུམྦི་ནིའི་གནས་བཤད་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།
>> Mehr lesen

དྲ་སྣང་གི་བོད། ༢༠༢༡ ཟླ་༡༢ཚེས་ ༣ (Fri, 03 Dec 2021)
དྲ་སྣང་གི་བོད་དུ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལག་རྩེད་སྤོ་ལོ་རྩེད་མོ་བར་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ་དང་། ཞེ་ས་སྦྱོང་བའི་བཀོལ་ཆས་དང་བརྡ་སྤྲོད་བཀོལ་ཆས་བཅས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།
>> Mehr lesen

ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཁས་ལེན་རྡོག་རོལ། (Fri, 03 Dec 2021)
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་ཚོགས་ཆུང་གིས་༢༠༢༢་ལོར་པེ་ཅིང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཀྱི་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་རྒྱུར་ལམ་སྟོན་བྱས་པ་རྣམས་རྩིས་མེད་བཏང་འདུག་ཅེས་བོད་པའི་ཚོགས་པ་བཞི་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཉམས་ཞིབ་པ་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱིད་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།
>> Mehr lesen

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་ ༣ (Fri, 03 Dec 2021)
དེ་རིང་ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ལོག་བཤད་ཐེར་འདོན་གྱི་དྲི་ཚིགས་གསར་པ་སྒོ་འབྱེད་དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚོག་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་ཀྱི་དྲྭ་གྲུག་རྩེད་འགྲན་ངང་འཐེན། ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་པར་འཛེམ་ཟོན་བྱེད་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཉེན་བརྡ། འཛམ་གླིང་ཨེ་འགོག་ཉིན་མོ་སོཊ་ཡོད།
>> Mehr lesen

ཨ་རི་འགྱིག་ཤོག་གི་གད་སྙིགས་འདོན་མཁན་སྡུག་ཤོས་སུ་གྱུར་པ། (Fri, 03 Dec 2021)
ཉམས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དེར་འཁོད་པ་ལྟར་ན། ཨ་རི་བ་ཞིག་གིས་ལོ་རེར་ཆ་མཉམ་འགྱིག་ཤོག་ལྕི་ཚད་རྒྱ་མ་༡༣༠་ལྷག་བཀོལ་བྱས་ནས་གད་སྙིགས་འདོན་གྱི་ཡོད་ཅིང་།
>> Mehr lesen

སྲིད་སྐྱོང་གིས་ཨ་ནེ་སི་ཁན་ཊར་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས། (Fri, 03 Dec 2021)
༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་གདུག་རྩུབ་འོག་ཏུ་བོད་ལ་རང་དབང་མེད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལས་འགུལ་བ་ཨ་རིའི་ལག་རྩེད་སྤོ་ལོ་རྩེད་མཁན་གྲགས་ཅན་ཨ་ནེ་སི་ཁན་ཊར་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྐུ་ཞབས་ཁན་ཊར་གྱིས་བོད་དོན་ལ་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་མི་རིགས་གཞན་ཚོ་ཁག་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཕྱག་བྲིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐོར།...
>> Mehr lesen

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༢༠ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་བློ་འཚབ་མ་གནང་རོགས། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༨ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་པའི་དབང་གི་སྟ་གོན་བསྩལ་བ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༧ ཉིན་སྤེལ།

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་བཀྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཆོད་འབུལ།

 དེ་ལས་མང་>>>>

 

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༦ ཉིན་སྤེལ།

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༥ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་གསུང་ཆོས་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་གི་སྟ་གོན་བཅས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་བསྐྱངས་པ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༥ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་དང་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་གནང་བ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༡ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་པུ་ནེ་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སོང་། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༠ ཉིན་སྤེལ།

རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་ཚོས་རང་གི་གནའ་བོའི་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་མཛད་སོང་། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༠༩ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་ Pune གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་འདུག དེ་ལས་མང་>>>>

 

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༢༧ ཉིན་སྤེལ།

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཨ་རིར་བདེ་འབྱོར་བྱུང་འདུག དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༢༥ ཉིན་སྤེལ།

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་དཀོན་པེ་ལགས་ཀྱི་པ་ལགས་ཉེན་རྟོགས་པས་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག  དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༡༩ ཉིན་སྤེལ།

བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་གི་བུ་མོ་སློབ་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་འདུག དེ་ལས་མང་>>>>

"How I Met His Holiness the Dalai Lama Without a Passport"  By WoeserSeven years ago, in my essay collection “Notes on Tibet”, I wrote this about a group photo showing a father with his son quietly making their way from Lhasa to Dharamsala: “he who conveys an air of humility and modesty on both sides but embraces the centre,  More....
 

< Zurück

 

Letzte Änderung: 27.10.2021 

22:00 CET

Herzlich willkommen auf Verein der Tibeter in Deutschland e.V. offizielle Homepage! Sie befinden sich auf der umfangreichsten Webseite zum Thema Tibet und Menschenrechte in deutscher Sprache.

Offizielle Mitteilung

Rede von Seine Heiligkeit dem Dalai Lama zu den Tibetern in Deutschland

Druckversion Druckversion | Sitemap

Satzung | Advertise with us! | Kontakt

© 2021 Verein der Tibeter in Deutschland e.V.