བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར

Tibet-Nachrichten

Tibet-News

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༢ ཚེས། ༠༣ ཉིན་སྤེལ།

རྒྱ་གར་བ་ཚོར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ནང་པའི་རིག་གཞུང་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ཡོད།

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨམ་ར་ཝ་ཏི་ནང་འཚོགས་བཞིན་པའི་ནང་པའི་དུས་སྟོན་ཐོག་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་བ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་གར་བ་ཚོས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ནན་བསྩལ་འདུག

དེ་རིང་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་དབུས་འཛུགས་ཀྱིས་ཚེས་ ༥ བར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ Andhra Predesh མངའ་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལྷན་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཁུལ་དེར་ཡོད་པའི་ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཨམ་ར་ཝ་ཏིར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་མཚན་བྱང་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བའི་ནང་པའི་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་  ༡༠༠༠ ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ནང་པའི་དུས་སྟོན་ཆེན་པོ་ཞིག་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་མང་>>>>

 

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༢ ཚེས། ༠༢ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེ་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ཕྱིར་འཐེན་གནང་འདུག

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༩ བར་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེར་བསྐྱང་རྒྱུའི་མཛད་འཆར་ཁག་ཕྱིར་འཐེན་གནང་འདུག  དེ་ལས་མང་>>>>

Indian Police Link Neo-JMB to Bihar Blast During Dalai Lama’s Visit.

Bangladeshi militants were behind a bomb-blast last month at a Buddhist pilgrimage site in northeastern Bihar state while Tibet’s spiritual leader, the Dalai Lama, was visiting the area, in a plot to avenge violence against Rohingya Muslims in Myanmar, Indian police said Friday.  Read more>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༢ ཚེས། ༠༢ ཉིན་སྤེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ལམ་དམ་དྲག་ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུཊ་དམ་དུ་གཏོང་དགོས་ཟེར།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲ་རྒྱ་དང་སྐད་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་ཐོག་དམ་དྲག་ལྟ་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དམ་དུ་གཏོང་དགོས་ལུགས་བརྗོད་ཡོད་འདུག དེ་ལས་མང་>>>> 
 

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༢ ཚེས། ༠༢ ཉིན་སྤེལ།

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་འབར་རྫས་དང་འབྲེལ་ཡོད་མི་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

ཉེ་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས་བྱུང་བའི་འབར་རྫས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བྷང་ལ་དྷེ་ཤེའི་དྲག་སྤྱོད་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག  དེ་ལས་མང་>>>>

 

2018-02-01

Attacker Throws Homemade Bomb at Aung San Suu Kyi’s Residence in Yangon Read more >>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༣༡ ཉིན་སྤེལ།

ཨིན་ཡུལ་སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་བརྙས་བཅོས་འོག་མགོ་སྒུར་རྒྱུ་མེད་པའི་ཞུ་འབོད། དེ་ལས་མང་>>>>

2018-01-31

Tibetan Nun Dies After Years of Ill Health Following Prison Term Read more>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༣༡ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༣༠ ཉིན་སྤེལ།

སྒེར་གྱི་ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕྱོགས་ཁོ་ན་གཙོ་བཟུང་མིན་པར་དྲང་པོ་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་པའི་ལམ་སྟོན་བསྩལ་བ།  དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༣༠ ཉིན་སྤེལ།

ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་ཕོག་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་ཉེ་ཆར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་འདུག དེ་ལས་མང་>>>>

2017-12-27

Tibetan Filmmaker Escapes From Tibet, Arrives in US Read more>>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༢༤ ཉིན་སྤེལ།

ཧྥ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་བཅུ་བཞིས་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་དྲང་བདེན་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཁྲིམས་བཤེར་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༢༢ ཉིན་སྤེལ།

རྒྱ་རིགས་ཚོས་ཕ་མེས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་གཅེས་ཉར་བྱེད་དགོས་པར་ལམ་སྟོན་བསྩལ་བ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༢༢ ཉིན་སྤེལ།

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནང་བོད་ཡིག་ཚད་ལྡན་བཀོལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་བརྡ་ཁྱབ།

དེ་ལས་མང་>>>>

ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་སྡེར་ཞུགས་རྒྱུར་ཨ་རིའི་རྒྱབ་སྐྱོར། (Sun, 24 Oct 2021)
ཨ་མི་རི་ཀས་ཐེ་ཝན་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་ཅིག་ནང་དོན་སྙིན་ལྡན་པར་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུར་ཐེ་ཝན་ལ་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་ཕབ་བསྒྱུར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
>> Mehr lesen

གཞུང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཚོར་འཁོན་ལན་སློག་སྲིད་པའི་འཇིགས་སྣང་། (Sun, 24 Oct 2021)
དེ་སྔོན་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་བྷག་རམ་བཙོན་ཁང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ཏ་ལི་བྷན་གྱི་འཐབ་མོ་བ་རྣམས་གཙོས་དྲག་སྤྱོད་ཚོགས་པ་ཁག་གི་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་ཅིང་། བཙོན་ཁང་དེར་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་པའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་རྣམས་ཏ་ལི་བྷན་གྱིས་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་འཁོན་ལན་སློག་སྲིད་པའི་འཇིགས་སྣང་ཡོང་གི་ཡོད།
>> Mehr lesen

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་སྡུད་འདུ་ཤེས་ཟེར་བའི་སྲིད་ཇུས་ལ་དཔྱད་པ། (Sun, 24 Oct 2021)
༄༅།། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པི་ཅིང་དུ་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་གི་ཐོག་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱིས་མི་རིགས་དབར་གྱི་འགལ་ཟླ་མེད་པར་འགྱུར་ཐབས་ལ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་སྡུད་འདུ་ཤེས་ཟེར་བའི་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་ཞུས་ཡོད།
>> Mehr lesen

དགོང་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན། (Sun, 24 Oct 2021)
ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
>> Mehr lesen

སྔ་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན། (Sun, 24 Oct 2021)
ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
>> Mehr lesen

དགོང་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན། (Sat, 23 Oct 2021)
ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
>> Mehr lesen

ནུབ་ཕྱོགས་པའི་བཟོ་གྲྭ་ཁག་རྒྱ་ནག་ནས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡར་གནས་སྤོར། (Sat, 23 Oct 2021)
ཉེ་དུས་རྒྱ་ནག་ལ་གློག་མི་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་གྱིས་བཟོ་གྲྭ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྒོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་མ་རྩ་བཙུགས་ནས་ཚོང་ལས་གཉེར་གྱི་ཡོད་པའི་བཟོ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་སྤོར་གྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚེ་རིང་དབང་མོས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།  
>> Mehr lesen

ནུབ་ཕྱོགས་པའི་བཟོ་གྲྭ་ཁག་རྒྱ་ནག་ནས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡར་གནས་སྤོར། (Sat, 23 Oct 2021)
ཉེ་དུས་རྒྱ་ནག་ལ་གློག་མི་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་གྱིས་བཟོ་གྲྭ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྒོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་མ་རྩ་བཙུགས་ནས་ཚོང་ལས་གཉེར་གྱི་ཡོད་པའི་བཟོ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་སྤོར་གྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚེ་རིང་དབང་མོས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད
>> Mehr lesen

ལ་དྭགས་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོ་ཡུལ་སྐོར་བ་བསུ་བའི་གནས་མོར་གྱུར། (Sat, 23 Oct 2021)
༄༅།། ལ་དྭགས་ཀྱི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཟླ་བ་མང་པོར་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་སྒར་ཁག་དང་ཕྱི་ལོགས་སུ་ལས་ཀར་བསྐྱོད།  བུད་མེད་ཚོ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ལྟར་ཞིང་ལས་དང་འབྲོག་ལས།  ཁྱིམ་ཚང་འཛིན་སྐྱོང་དང་བུ་ཕྲུག་གསོ་སྐྱོང་གི་ཆེད་ལས་ལ་ཞུགས།  ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ཤིག་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོས་རང་ཁྱིམ་དུ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་བསུ་ལེན་གྱི་ཚོང་ལས་གཉེར་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བ།   དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་འབབ་བཅས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན།...
>> Mehr lesen

ཧོང་ཀོང་ལ་ཁ་པར་གྱི་སིམ་ཁ་ཌིར་བཏང་འཛིན། (Sat, 23 Oct 2021)
༄༅།། ཧོང་ཀོང་ནང་དུ་ཁ་པར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་ཡོངས་གྲགས་སུ་སིམ་ཁ་ཌི་ཞེས་འབོད་པ་དེ་ཉོ་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་དོ་བདག་གི་མིང་ངོ་མ་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་མི་གཅིག་གིས་སིམ་ཁ་ཌི་བཅུ་ལས་མང་བ་ཉོ་མི་ཆོག་པའི་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་ཅིང་།
>> Mehr lesen

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་ཨུ་རུ་སུར་ཁེ་ཕན། (Sat, 23 Oct 2021)
༄༅།། འཛམ་གླིང་གི་སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཐེབས་ནས་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་ཨུ་རུ་སུར་རྟག་ཏུ་གནམ་གཤིས་གྲང་མོ་དང་འཁྱག་རེངས་ཐེབས་སའི་གྲོང་སྡེ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་ལོ་ལེགས་བྱུང་སྟེ་ཚོང་ལས་དར་ནས་ཕྱོགས་གང་ཐད་དུ་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།
>> Mehr lesen

ཧོང་ཀོང་ལ་ཁ་པར་གྱི་སིམ་ཁ་ཌིར་བཏང་འཛིན། (Sat, 23 Oct 2021)
༄༅།། ཧོང་ཀོང་ནང་དུ་ཁ་པར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་ཡོངས་གྲགས་སུ་སིམ་ཁ་ཌི་ཞེས་འབོད་པ་དེ་ཉོ་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་དོ་བདག་གི་མིང་ངོ་མ་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་མི་གཅིག་གིས་སིམ་ཁ་ཌི་བཅུ་ལས་མང་བ་ཉོ་མི་ཆོག་པའི་ཚད་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་བཅའ་ཁྲིམས་འོག་སྤྱི་དམངས་སྒེར་གྱི་རང་དབང་ལ་བསྐྱར་དུ་ཚོད་འཛིན་གསར་པ་ཞིག་བྱས་པ་རེད་ཅེས་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚོས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།  
>> Mehr lesen

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་ཨུ་རུ་སུར་ཁེ་ཕན། (Sat, 23 Oct 2021)
༄༅།། འཛམ་གླིང་གི་སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཐེབས་ནས་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་ཨུ་རུ་སུར་རྟག་ཏུ་གནམ་གཤིས་གྲང་མོ་དང་འཁྱག་རེངས་ཐེབས་སའི་གྲོང་སྡེ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་ལོ་ལེགས་བྱུང་སྟེ་ཚོང་ལས་དར་ནས་ཕྱོགས་གང་ཐད་དུ་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།  
>> Mehr lesen

སྔ་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན། (Sat, 23 Oct 2021)
ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
>> Mehr lesen

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༢༠ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་ཕྱྭའི་ཐོག་བློ་འཚབ་མ་གནང་རོགས། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༨ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་པའི་དབང་གི་སྟ་གོན་བསྩལ་བ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༧ ཉིན་སྤེལ།

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་དང་༸རྒྱལ་དབང་༸སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་བཀྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཆོད་འབུལ།

 དེ་ལས་མང་>>>>

 

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༦ ཉིན་སྤེལ།

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༥ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་གསུང་ཆོས་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་གི་སྟ་གོན་བཅས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་བསྐྱངས་པ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༥ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་དང་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་གནང་བ། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༡ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་པུ་ནེ་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སོང་། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༡༠ ཉིན་སྤེལ།

རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་ཚོས་རང་གི་གནའ་བོའི་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་གཏང་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་མཛད་སོང་། དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༨ ཟླ། ༠༡ ཚེས། ༠༩ ཉིན་སྤེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་ Pune གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་འདུག དེ་ལས་མང་>>>>

 

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༢༧ ཉིན་སྤེལ།

དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཨ་རིར་བདེ་འབྱོར་བྱུང་འདུག དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༢༥ ཉིན་སྤེལ།

རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་དཀོན་པེ་ལགས་ཀྱི་པ་ལགས་ཉེན་རྟོགས་པས་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག  དེ་ལས་མང་>>>>

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༡༩ ཉིན་སྤེལ།

བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ཞིག་གི་བུ་མོ་སློབ་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་འདུག དེ་ལས་མང་>>>>

"How I Met His Holiness the Dalai Lama Without a Passport"  By WoeserSeven years ago, in my essay collection “Notes on Tibet”, I wrote this about a group photo showing a father with his son quietly making their way from Lhasa to Dharamsala: “he who conveys an air of humility and modesty on both sides but embraces the centre,  More....
 

< Zurück

 

Letzte Änderung: 12-10-2021

21:56 CET

Herzlich willkommen auf Verein der Tibeter in Deutschland e.V. offizielle Homepage! Sie befinden sich auf der umfangreichsten Webseite zum Thema Tibet und Menschenrechte in deutscher Sprache.

Offizielle Mitteilung

Rede von Seine Heiligkeit dem Dalai Lama zu den Tibetern in Deutschland

Druckversion Druckversion | Sitemap

Satzung | Advertise with us! | Kontakt

© 2021 Verein der Tibeter in Deutschland e.V.